HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Naar al deze stakeholders toe willen we transparant zijn in wat we doen. En dragen we zorg voor het onderhouden van een goede relatie waarin we de dialoog met elkaar aangaan. Dat vinden we zo belangrijk dat we dit als een van onze kernwaarden hebben vastgelegd:

“We bouwen aan duurzame relaties en nemen verantwoordelijkheid voor onze activiteiten”


 

Om een transparante organisatie te zijn besteden we veel tijd en aandacht aan communicatie. Voorbeelden van communicatie zijn onder meer: het publiceren van het financieel jaarverslag, een tweejaarlijks CSR-rapport, regelmatige telersvergaderingen, de publicatie van ons telersmagazine Ruggespraak (4x per jaar) en de organisatie van onze jaarlijks terugkerende Potato Days.

Onze belangrijkste stakeholders hebben we in kaart gebracht en als volgt gedefinieerd: aangesloten telers, aangesloten kwekers, medewerkers, consumenten, klanten, overheden, (voedings)-wetenschap, leveranciers, maatschappelijke organisaties, certificaathouders, koepelorganisaties. Met hen gaan we in dialoog over onze thema’s en nemen actie op basis van hun feedback.
 

Feedback-tabel
Stakeholders
Onderwerpen
Toelichting
Acties naar aanleiding van deze dialoog
Aangesloten telers / kwekers

‘Connecting Growers’ programma

Wij wensen dat het percentage certificaten dat in het bezit van actieve telers is, groeit.

Start in 2021

Kennis (nieuw en bestaand) product en teelt, verduurzaming teelt en distributie Door middel van teler- en kwekers-bijeenkomsten worden onderwerpen als product-ontwikkeling, innovatie en verduur-zaming in de keten op de agenda gezet Organiseren van terugkomsessies in kleine groepen bij telers om impact te delen
Medewerkers In dialoog met  medewerkers over tevredenheid, vitaliteit en gezondheid binnen HZPC

Deelname aan Great Places to work® in 2017

Resultaten bespreekbaar maken in de teams en acties ter verbetering
Persoonlijke gesprekken

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing CSR-beleid
-    klanten
-    medewerkers
-    toeleveranciers & ketenpartners

 

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing onderwerpen CSR-beleid

In 2020 zal een nieuwe stakeholderconsultatie plaatsvinden. De laatste consultatie was in 2016. Naast deze consultaties luisteren en reageren we tussentijds op feedback van onze stakeholders.

De input n.a.v. de consultatie en tussentijdse feedback is gebruikt om de huidige CSR-organisatie te vormen.

Carbohydrate Competence Center (CCC) Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Publiek-private samenwerking tussen 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen. Afgerond in 2017. Productontwikkeling (bijvoorbeeld Sunlite en het Leon&León gelanceerd in 2019).
CIP (International Potato Centre) In stand houden genetische diversiteit  Het CIP levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. In Nederland brengt HZPC dit initiatief onder de aandacht van diverse partijen uit de aardappelsector om te kijken of de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en benefit sharing voor het behoud van biodiversiteit, in de toekomst verder kan worden uitgerold.
Experts uit bedrijfsleven, overheid, onderzoek & wetenschap en maatschappelijk middenveld (o.a. Agriterra, Bill & Melinda Gates Foundation, LTO Nederland, IDH, LEI Wageningen) Het voeden van een groeiende stedelijke bevolking ‘Small farmers big deal’ roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. We denken mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.

 


 

Connecting Growers programma

Wij zijn een organisatie van en voor telers. Twintig jaar geleden waren bijna alle certificaten van onze vereniging in handen van actieve telers. Nu, in 2020 is dit nog maar 50%. Dit komt doordat veel telers die niet meer actief telen en wel nog certificaten bezitten. Deze certificaten wisselen vervolgens nauwelijks van eigenaar.  Actieve telers hebben andere belangen dan niet-actieve telers. Wij willen dan ook dat zij goed vertegenwoordigd zijn en certificaten bezitten.

Wij willen actieve telers beter vertegenwoordigd laten zijn. Daarom starten we met oogst 2021 het programma ‘Connecting Growers’. Met dit programma kopen wij, de HZPC Holding, ieder jaar voor 1,5 miljoen euro certificaten op de markt en schenken deze aan onze actieve pootgoedtelers in de Europese Unie. De certificaten worden verdeeld op basis van het areaal pootaardappelen van telers voor HZPC.

Lees meer over Connecting Growers