Verantwoorde aardappelteelt en ketenaanpak

Wij staan als veredelingsbedrijf aan het begin van wat ons betreft de mooist denkbare voedselketen: de aardappelketen. We hebben de ambitie om de leidende rol te hebben binnen de pootaardappelbranche om de aardappelteelt nog verder te verbeteren. Daarmee bedoelen we: maximale positieve impact behalen tegen een minimale negatieve impact.
 

1 – Het ontwikkelen van duurzame rassen

Door ons ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde nieuwe aardappelrassen helpen de aardappelteelt meer verantwoord te maken. We richten ons op het ontwikkelen van nieuwe rassen waarbij opbrengst wordt gemaximaliseerd/verzekerd, met minder input.

Lees meer over het ontwikkelen van duurzame rassen

 

2 – Telers met een duurzaamheidsplan

Wij willen samenwerken met telers om de voetafdruk van de aardappelteelt te verkleinen. Een deel van onze telers is al een flink aantal jaren actief met het verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten. Zo’n 50 telers waren aangesloten bij het platform van Stichting Veldleeuwerik dat telers helpt met de overstap naar duurzame productie. Wij hadden het doel om al onze Nederlandse HZPC-telers aan te laten sluiten bij Stichting Veldleeuwerik. Het aantal deelnemers groeide echter niet en Stichting Veldleeuwerik is per eind 2019 niet meer actief. We hebben daarom de doelen en kpi’s opnieuw geformuleerd.
 

Werkgroep ‘Verduurzaming telers’

We willen dat het aantal telers dat werkt met een duurzaamheidsplan verder uitgroeit tot 100% in 2030. Om dat te realiseren zullen we bekijken hoe we telers kunnen stimuleren richting verduurzaming. Daarom hebben we in 2018 de werkgroep ‘Telers met een duurzaamheidsplan’ opgericht. De werkgroep richt zich in eerste instantie op twee activiteiten:
 

A.    in overleg met telers een meetmethode ontwikkelen hoe elke teler scoort op milieu

B.    Energie neutrale bewaring bij telers

 

A.    Ontwikkeling meetmethode

➔   Afstemming doelen
Samen met een focusgroep van zes telers is nagedacht over doelen en methoden om resultaten te meten.

Onderwerpen die aansluiten op onze HZPC-strategie en input van stakeholders en waarop we ambities willen bepalen:

  • Een hogere opbrengst tegen minder input (zoetwater, gewasbescherming e.d.);
  • CO2-reductie / opwekken duurzame energie;
  • duurzaam bodembeheer;
  • en verbeteren biodiversiteit.

➔   Pilot Digital platform
De werkgroep wil relevante beschikbare agronomische gegevens (zoals uit registratie, satellietbeelden, etc.) gebruiken om beter te kunnen begrijpen hoe de teelt geoptimaliseerd kan worden. Deze data willen we tevens gebruiken om te gebruiken bij de berekening van de Cool Farm Tool.  De CFT meet op de volgende drie hoofdonderwerpen: broeikasgas, waterverbruik, en biodiversiteit. Van april 2020 tot juni 2020 zullen we met drie telers de eerste pilot doorlopen. Het succes van de tool wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de teeltregistratie en de mogelijkheid om data te verreiken met andere databronnen. 


In 2021 wordt de tweede fase van de pilot uitgevoerd, in 2022 zal HZPC de Cool Farm Tool implementeren en rapporteren op broeikasgas en biodiversiteit.

 

B.    Energie neutrale bewaring bij telers

In 2030 willen we dat pootgoed energieneutraal wordt bewaard bij telers. Dat vermindert niet alleen CO2-uitstoot, het levert telers na een terugverdienperiode veel geld op. Het doel is om op eigen erf zonne- of windenergie op te wekken voor klimaatbeheersing van het pootgoed. Omdat de bewaring met name in de winterperiode plaatsvindt is met name windenergie beter geschikt. Inmiddels heeft 38% van de 489 telers in Nederland zonnepanelen en heeft 14% (een) windmolen(s).

 

Meer initiatieven voor een duurzame teelt


Voldoen aan GlobalG.A.P.  standaard
GlobalG.A.P. is de wereldwijde standaard voor veilige voedselproductie in de keten. Per 2012 is er meer verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de teler neergelegd. Telers die aangesloten zijn bij HZPC moeten voldoen aan de GlobalG.A.P. standaard. Het certificaat heeft voedselveiligheid als basis maar heeft ook diverse MVO-criteria opgenomen. Bijvoorbeeld dat de teler zich moet houden aan de wettelijke regels op gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Partnership met Polish Sustainable Farming Association
In Polen staan natuurlijke middelen zoals water, vruchtbare grond en fossiele brandstoffen onder druk. Op initiatief van Farm Frites is in Polen een niet-commercieel partnership ontstaan met partners binnen de voedselketen: the Polish Sustainable Farming Association. Doel: het promoten van duurzame landbouw. HZPC Polen is al meerdere jaren partner. Het programma is gericht op de eerste schakel in de voedselketen: de boer. Samen delen zij hun kennis met elkaar en leren ze samen te werken met andere gemotiveerde bedrijven. Zo kunnen zij zichzelf versterken.
 

3 – Maatschappelijk verantwoorde inkoop

Inkoop is binnen HZPC niet gecentraliseerd in een inkoopafdeling. Op dit moment ontwikkelen we stap voor stap beleid voor de diverse inkoopactiviteiten. Activiteiten waaraan nu wordt gewerkt zijn duurzame inkoop van verpakking en van logistieke dienstverlening.
 

Duurzame verpakking van pootgoed

Onze werkgroep Verpakking heeft sinds 2018 gewerkt aan de vraag hoe wij onze verpakkingsmaterialen voor pootgoed kunnen verduurzamen en het gebruik kunnen reduceren. Pootgoed wordt zowel onverpakt gedistribueerd (in bulk), als verpakt in jute, plastic of Big Bags.
 

Materiaalverbruik* KG (verpakking) Ton pootgoed
     
Jute 50kg 485.000 71.350
     
Jute 25kg 675.000 84.375
     
Jute 10kg 37.500 3.000
     
Plastic verpakking – kratten 30 kg 3.150 52.500
     
Plastic verpakking – 2,5 kg 330 141
     
Plastic verpakking – 5 kg 761 498
     
Kunststof big Bags – Hergebruik mogelijk 148.000 77.125
     
Hout (duurzame herkomst) 154.400 12.950
     
Totaal verpakking in kg 1.505.141 323.939
     
* Activiteiten en cijfers hebben betrekking op HZPC Holland en niet op STET en de buitenlandse vestigingen
   

 

Minimaliseren gebruik van verpakkingen

We willen het gebruik van verpakkingen jaarlijks terugdringen met 1% per jaar. Vanwege de Brexit zijn leveringen naar het Verenigd Koninkrijk onzeker en hebben we bij gebruik van bulktransport te maken met de moeilijkheid van retourvracht.
 

Geen plastic voor eenmalig verbruik

Ons doel is om plastic verpakkingen in 2023 volledig te vervangen door andere materialen. Op de korte termijn (2021) betekent dat plastic voor eenmalig gebruik wordt vervangen door biologisch afbreekbare alternatieven (zoals jute) of dat het materiaal hergebruikt wordt.

In Duitsland zijn we in 2019 een proef gestart met een partner. Alle onze 25 kg jute verpakkingen en plastic materialen worden ingezameld en gerecycled.
 

Hergebruik onbedrukte Big Bags

We gebruiken jaarlijks zo’n 70.000 big Bags van kunststof. Hierin wordt 1250 kg pootgoed in vervoerd. Deze big Bags zijn goed opnieuw te gebruiken voor allerlei doeleinden. Op dit moment testen we in Spanje het onbedrukt gebruik van smart big Bags. Informatie voor telers over het pootgoed en hoe dit te bewaren is opgeslagen in een chip die per telefoon kan worden uitgelezen. De onbedrukte bigbag kan na levering bij de klant vervolgens makkelijker worden hergebruikt.

In Frankrijk is gestart met de inzameling en recycling van circa 50.000 big Bags op jaarbasis. We zijn aan het kijken of we dit naar andere locaties kunnen uitbreiden. 
 

Jute

Jute zakken zijn gemaakt uit plantaardig materiaal en zijn biologisch afbreekbaar.
We gebruiken jaarlijks:

     
50 kg verpakking   1,6 miljoen stuks
     
25 kg verpakking   4-5 miljoen stuks
     
10 kg verpakking   300.000 stuks
     

We willen naar een lager verbruik per ton verkocht pootgoed. Daarom zetten we in om meer losse leveringen.
 

Preventie kinderarbeid

Omdat de plantaardige jute zakken vanuit Azië geleverd worden is er kans op kinderarbeid. Omdat we kinderarbeid niet accepteren zijn hierover contractuele afspraken met de leveranciers gemaakt. De werkgroep die zich bezighoudt met het voorkomen van kinderarbeid in de keten heeft recentelijk een nieuwe clausule opgesteld waaraan leveranciers moeten voldoen.

Lees meer over hoe we kinderarbeid willen voorkomen
 

4 – Technische innovaties ten behoeve van de keten


HZPC heeft innovatieve tools ontwikkeld die bij processen in de keten (teelt, opslag en verwerking) goed van pas komen. Deze zijn ondergebracht bij Solentum – Agro Insights een aparte B.V. binnen HZPC Holding. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van meetmethoden en –diensten voor partners in de aardappelketen. Ook is het bijbehorende SolDataPlatform gelanceerd. Solentum heeft de volgende producten:

 

Dit is een elektronische aardappel die in het groei- en bewaarseizoen vijf cruciale parameters meet: de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, CO2, bodemvochtigheid en mechanische schokken. De SolAntenna's kunnen op ieder gewenste locatie worden geplaatst in een bewaring of opslag om dezelfde parameters te monitoren en waar nodig bij te sturen.

 

Dit is de eerste app met real-time informatie voor aardappeltelers. De app geeft weer wat de verwachte opbrengst per hectare is, de verdeling in maatcategorie en de hoeveelheid aardappelknollen in deze maatcategorieën. Bedrijven die aardappelen inkopen kunnen dankzij deze app eerder en sneller bepalen of de opbrengst geschikt voor hen is.

 

Voor de verwerkende industrie heeft Solentum SolEye ontwikkeld: een machine die nauwkeurig en consistent de kleur van frites beoordeelt. Deze onafhankelijke, objectieve en kostenefficiënte manier van beoordelen is van groot belang voor de bepaling van de toepassing van de aardappel. Deze techniek wordt ook gebruikt door verpakkers om de homogeniteit van kooktypen te bepalen.

 

Solentum geselecteerd voor ‘Food Loss Challenge Asia’
Solentum werd eind 2018 geselecteerd uit een grote groep van aanmeldingen als één van de 20 start-up bedrijven die een presentatie mochten maken voor de ‘Food Loss Challenge Asia’, gesponsord door de Rabobank (www.foodlosschallenge.asia)

 

Hyper Spectral Camera

We bieden telers van het ras Challenger de mogelijkheid om hun partijen te monitoren met een Hyper Spectral Camera. Hiermee wordt de drogestof verdeling in de aardappelen gemeten.

Telers kunnen zo vooraf inschatten hoeveel en hoe lang ze voorraden kunnen bewaren. Het is een service aan de telers om optimale waarde uit onze rassen te halen en daardoor verspilling te minimaliseren.
 

App voor telers in ontwikkelingslanden

We ondersteunen onze telers wereldwijd. Ook kleine telers in bijvoorbeeld in Afrikaanse en Aziatisch landen zijn gebaat bij partnerschap. In het afgelopen jaar hebben we een app ontwikkeld die zij kunnen raadplegen. Hiermee brengen we kennis over waarmee ook de kleine telers hun opbrengsten kunnen verhogen. Het gaat veelal om praktische informatie en advies. Zo wordt uitgelegd wanneer er het beste geplant kan worden en welke rassen geschikt zijn voor hun grond. Ook worden adviezen gegeven over bemesting, gewasbescherming en irrigatie.
 

Grower decision support model

Deze smart phone app is een real-time tool die de telers ondersteunt met het nemen van beslissingen tijdens het gehele proces van het plannen van de teelt tot en met het leveren van aardappelen. In 2020 wordt de app getest in Finland (15 telers) en in Nederland (3 – 5 telers).