Wereldwijde uitdagingen

De wereldbevolking zal rond 2050 zijn toegenomen tot 9,7 miljard mensen. Voor al deze mensen zal voldoende voedsel beschikbaar moeten zijn. Landbouwgrond is echter beperkt aanwezig. Daarnaast zorgen ziektes onder voedingsgewassen, beperkte productiekennis en inefficiënte verwerking, voor minder opbrengsten of zelfs voedselverspilling. Zoetwater is in veel delen van de wereld schaars. En klimaatverandering zal vanwege extremere omstandigheden de voedselzekerheid aantasten.

Een andere uitdaging is de verdeling van voedsel: obesitas in de westerse wereld (overvoeding) en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Hierbij speelt het gebrek aan voedingsstoffen (nutriënten) in de voeding. Een tekort aan vitamines en bouwstoffen zorgt voor een slechtere gezondheid en vermindert het welzijn van grote groepen mensen.

We zetten in op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Met een zeer sterk groeiende wereldbevolking wordt de behoefte aan betaalbaar, verantwoord voedsel steeds groter. De aardappel kan hier wereldwijd een belangrijke rol in spelen. Onze belangrijkste bijdrage daaraan is het ontwikkelen van goed genetisch uitgangsmateriaal.
 

Uitdagingen:

     
Impact klimaatverandering en behoud natuurlijke bronnen
 
Genoeg voedsel voor een groeiende wereldbevolking naar 9,7 miljard in 2050*
 
Obesitas versus ondervoeding
 
     

Bijdrage HZPC:

     
Sterke gewassen die zich aanpassen aan uitdagende omstandigheden Verantwoorde voedselproductie Light-concepten
     
Voedselverspilling in de keten Opbrengsten bestaande landbouwgrond Rassen met hoge voedingswaarde, hoog anthociaangehalte
   
Minder impact op het milieu  
     


Pijler HZPC CSR-strategie:

     

Zorg voor het milieu

 • Ontwikkelen van duurzame rassen

 • Efficiënte logistiek

 • Ketenverantwoordelijkheid

   

Bijdrage aan voedselzekerheid

 • Het voeden van mensen wereldwijd
 • Ontwikkelen van aangepaste rassen
 • Zorg voor genetische bronnen

Sociale impact

 • Gezond etenspatroon
 • Focus op smaak en voedingswaarde

*Bron: Verenigde Naties
 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld onder de noemer: Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn door 193 landen wereldwijd ondertekend. Gezamenlijk wordt zo gewerkt aan onderwerpen als klimaat, gezondheid, welzijn, armoedebestrijding en verantwoorde consumptie en productie.

HZPC geeft met name invulling aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Daarnaast levert HZPC een bijdrage aan:

De drie pijlers van ons CSR-beleid

 


Binnen elke pijler zijn doelstellingen en kpi’s geformuleerd. Deze zijn veelal kwalitatief geformuleerd. Dit komt doordat meetbaarheid van een aantal aspecten lastig blijkt. Het is ons streven om in de toekomst meer meetbare, kwantitatieve doelstellingen te formuleren. De voortgang en details binnen de pijlers zijn onder bovengenoemde titels als hoofdstukken binnen deze website terug te vinden. Het fundament onder al onze activiteiten zijn de duurzame relaties die wij hebben met onze medewerkers, telers en kwekers.
 

Relatie met stakeholders

HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Naar al deze stakeholders toe willen we transparant zijn in wat we doen. En dragen we zorg voor het onderhouden van een goede relatie waarin we de dialoog met elkaar aangaan. Dat vinden we zo belangrijk dat we dit als een van onze kernwaarden hebben vastgelegd:
 

‘We bouwen aan duurzame relaties en nemen verantwoordelijkheid voor onze activiteiten.’


Onze belangrijkste stakeholders hebben we in kaart gebracht en als volgt gedefinieerd: aangesloten telers, aangesloten kwekers, medewerkers, consumenten, klanten, overheden, (voedings)-wetenschap, leveranciers, maatschappelijke organisaties, certificaathouders, koepelorganisaties. Met hen gaan we in dialoog over onze thema’s en nemen actie op basis van hun feedback.
 

Feedback-tabel
Stakeholders
Onderwerpen
Toelichting
Acties naar aanleiding van deze dialoog
Aangesloten telers / kwekers

‘Connecting Growers’ programma

Wij wensen dat het percentage certificaten dat in het bezit van actieve telers is, groeit.

Start in 2021

Kennis (nieuw en bestaand) product en teelt, verduurzaming teelt en distributie Door middel van teler- en kwekers-bijeenkomsten worden onderwerpen als product-ontwikkeling, innovatie en verduur-zaming in de keten op de agenda gezet Organiseren van terugkomsessies in kleine groepen bij telers om impact te delen
Medewerkers In dialoog met  medewerkers over tevredenheid, vitaliteit en gezondheid binnen HZPC

Deelname aan Great Places to work® in 2017

Resultaten bespreekbaar maken in de teams en acties ter verbetering
Persoonlijke gesprekken

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing CSR-beleid
-    klanten
-    medewerkers
-    toeleveranciers & ketenpartners

 

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing onderwerpen CSR-beleid

In 2020 zal een nieuwe stakeholderconsultatie plaatsvinden. De laatste consultatie was in 2016. Naast deze consultaties luisteren en reageren we tussentijds op feedback van onze stakeholders.

De input n.a.v. de consultatie en tussentijdse feedback is gebruikt om de huidige CSR-organisatie te vormen.

Carbohydrate Competence Center (CCC) Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Publiek-private samenwerking tussen 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen. Afgerond in 2017. Productontwikkeling (bijvoorbeeld Sunlite en het Leon&León gelanceerd in 2019).
CIP (International Potato Centre) In stand houden genetische diversiteit  Het CIP levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. In Nederland brengt HZPC dit initiatief onder de aandacht van diverse partijen uit de aardappelsector om te kijken of de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en benefit sharing voor het behoud van biodiversiteit, in de toekomst verder kan worden uitgerold.
Experts uit bedrijfsleven, overheid, onderzoek & wetenschap en maatschappelijk middenveld (o.a. Agriterra, Bill & Melinda Gates Foundation, LTO Nederland, IDH, LEI Wageningen) Het voeden van een groeiende stedelijke bevolking ‘Small farmers big deal’ roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. We denken mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.

 


 

Stakeholderconsultatie

Onze laatste uitgebreide stakeholderconsultatie vond plaats in 2016. Hiervoor werden diverse stakeholders geïnterviewd: klanten, medewerkers en het management. Aan de hand van een vragenlijst hebben wij hun mening gevraagd over het CSR-beleid van HZPC. Op basis van deze feedback is een materialiteitsanalyse gemaakt die is afgestemd met de Board en de CSR Stuurgroep. Voor thema’s waar nog te weinig borging binnen de organisatie was, of versnelling noodzakelijk is, hebben we werkgroepen opgericht.

Na deze consultatie hebben we op andere momenten bij diverse groepen feedback opgehaald. Zoals bijvoorbeeld in 2019 bij telers voor het onderwerp ‘Telers met een duurzaamheidsplan’. Ook verzamelen we de feedback die we van onze telers en klanten krijgen. Voor 2020 staat een nieuwe, uitgebreidere stakeholderconsultatie gepland.
 

Het bepalen van onze focus en de content voor rapportage

Voor het inventariseren en selecteren van relevante verslagonderwerpen zijn gebruikt:

 • de GRI-richtlijnen
 • voorgaande jaarverslagen en CSR-rapportages HZPC
 • de input van kans- en risico analyses
 • input van interne en externe stakeholders

We identificeren belangrijke onderwerpen op gebied van milieu, voedselzekerheid, maatschappij en economie. De onderwerpen zijn relevant als wij daar invloed op hebben of kunnen hebben. Ze hebben de grootste impact op onze bedrijfsvoering en hebben de meeste zorg bij stakeholders. Door deze onderwerpen te onderzoeken, te wegen en te prioriteren hebben we de materiële onderwerpen bepaald. Deze onderwerpen worden in ons beleid en onze programma’s verder uitgewerkt.

Recentelijk is het onderwerp ‘Economische groei’ toegevoegd aan de lijst met materiële onderwerpen. Dit onderwerp is overeenkomstig met de HZPC business strategie en in samenspraak met interne stakeholders toegevoegd. Het onderwerp is vooralsnog niet besproken met externe stakeholders en zal in de eerstvolgende stakeholderconsultatie worden meegenomen. 
 

HZPC Materiality matrix


 

De belangrijkste onderwerpen

 

Milieu:

 • Ontwikkelen van rassen met een hogere opbrengst tegen een lagere impact
 • Telers met een duurzaamheidsprogramma
 • Lokaal voor lokaal (local for local)
 • Optimaliseren van transport
   

Bijdragen aan voedselzekerheid:

 • Ontwikkelen van rassen met een hogere opbrengst tegen een lagere impact
 • Meer rassen naar meer landen
 • Genetische bronnen
   

Sociale impact:

 • Ontwikkelen van gezondere rassen
 • Bouwen van menselijk kapitaal
 • Stakeholder dialoog en transparantie


Economisch:

 • Economische prestatie