Background
PIJLER 1 Zorg voor het milieu

Ketenverantwoordelijkheid


 

Selecteren telers met een duurzaamheidsprogramma

Onze stakeholders vinden het belangrijk dat de activiteiten van onze HZPC-telers duurzaam en transparant zijn. Samen met HZPC staan zij vooraan in de aardappelketen. Verduurzaming van dat deel van de keten vereist dan ook verbondenheid en samenwerking.  

HZPC is lid van Stichting Veldleeuwerik. Sinds een aantal jaar stimuleren we de verduurzamingsmethode van De Stichting Veldleeuwerik bij onze telers. De ervaringen van deelnemende akkerbouwers zijn heel positief. Zij zien de waarde van het programma en geven aan veel van elkaar te leren. Toch nam het aantal HZPC-telers (30) dat via deze gecertificeerde methodiek wil werken niet verder toe. Ons doel is om jaarlijks te groeien met 25 gecertificeerde telers en het doel dat 25% van ons telers-bestand in 2020 een concreet duurzaamheidsprogramma heeft, gaan we daarmee niet halen.

We weten desondanks dat veel telers initiatieven nemen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het is ons doel om meetbaar te maken hoe duurzaam onze telers presteren zodat prestaties vergelijkbaar worden. We hebben deelgenomen aan een pilotmethode van de WUR/LEI. Deze sloot nog niet voldoende aan op wat we inzichtelijk willen hebben en werkbaar is. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe nulmeting bij telers. 
 

Partnership met Polish Sustainable Farming Association

In Polen staan natuurlijke middelen zoals water, vruchtbare grond en fossiele brandstoffen onder druk. Op initiatief van Farm Frites is in 2014 in Polen een niet-commercieel partnership ontstaan met partners binnen de voedselketen: the Polish Sustainable Farming Association. Doel: het promoten van duurzame landbouw. HZPC Polen is sinds medio 2015 partner. Het programma is gericht op de eerste schakel in de voedselketen: de boer. Samen delen zij hun kennis met elkaar en leren ze samen te werken met andere gemotiveerde bedrijven. Zo kunnen zij zichzelf versterken.
 

Oprichten werkgroep ‘Duurzaamheidsplan voor telers’

In 2018 zal een werkgroep worden opgericht die zich gaat focussen op het inzichtelijk maken van verduurzaming bij telers en het zorgdragen dat telers een plan voor duurzaamheid gaan ontwikkelen. Ook zal de werkgroep een standpunt formuleren welke duurzame eisen wij stellen aan telers. Onderwerpen die worden meegenomen sluiten aan op onze HZPC-strategie en input vanuit stakeholders:

  • Hogere opbrengst met een lagere impact
  • Het zorgdragen voor toekomstige productie door bodemgezondheid op peil te houden en het voorkomen van verschraling
  • Het promoten van kroprotatie ten gunste van vruchtbaarheid bodem, biodiversiteit en ter voorkoming van bodemziekten
     

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. is de wereldwijde standaard voor veilige voedselproductie in de keten. Per 2012 is er meer verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de teler neergelegd. Telers die aangesloten zijn bij HZPC dienen te voldoen aan de GlobalG.A.P. standaard. Het certificaat heeft voedselveiligheid als basis maar heeft ook diverse MVO-criteria opgenomen. Bijvoorbeeld dat de teler zich moet houden aan de wettelijke regels op gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

GlobalG.A.P. biedt de mogelijkheid om de audits uit te laten voeren door de afzetorganisatie, in dit geval HZPC. ECAS ziet toe op een juiste uitvoering van de audits die door HZPC worden uitgevoerd. Dit is een manier van certificeren die buiten Nederland veelvuldig wordt toegepast. Deze werkwijze heeft als consequentie dat alle teeltbedrijven aan de norm moeten voldoen voordat alle telers als groep gecertificeerd kunnen zijn.
 

Vergroten opbrengst en verminderen verspilling

HZPC helpt telers met het optimaliseren van productie en het verminderen van negatieve impact en verspilling. Een belangrijk onderdeel hierbij is educatie. Daarom organiseren we met regelmaat telerbijeenkomsten over diverse thema’s zoals ‘bodem en bemesting’.

Voor 2015-2017 stond het thema ‘bewaring’ centraal. Veel verlies (door vocht of ziektes) kan worden voorkomen als telers het drogen en bewaren op een hoger en duurzaam (lager middelengebruik) niveau brengen. Ruim 200 van de 500 Nederlandse telers hebben de diverse bijeenkomsten bijgewoond. Na afloop werden kleinschalige terugkombijeenkomsten bij de boeren zelf georganiseerd met een expert erbij.

Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd voor telers uit zowel Frankrijk als UK om kennis te delen met telers in Nederland. Specifieke thema’s hierbij waren opbrengstoptimalisatie en het reduceren van ziektedruk in de pootgoedteelt.
 

Technische innovaties ten behoeve van de keten

Behalve nieuwe teelttechnieken, ontwikkelt Research & Development ook andere innovaties. Zo ontwikkelen we tools die bij processen in de keten (teelt, opslag en verwerking) goed van pas komen.
 

Voorkomen bewaarziekten d.m.v. ionisatie
De druk om bewaarziekten zoals zilverschurft op aardappelen beter te beheersen is enorm groot. Zo zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van pootgoed de laatste jaren flink aangescherpt en wordt het gebruik van chemische middelen steeds verder beperkt. Daarom is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om met ionisatie van lucht in de pootgoedbewaring, de infectiedruk van bewaarziekten te onderdrukken. In de eerste fase van het onderzoek is helaas vastgesteld dat het onmogelijk bleek om de lucht te ioniseren zonder het vrijkomen van schadelijke hoeveelheden ozon. Om die reden is het onderzoek niet voortgezet
 

Solentum – Agro Insights

Solentum is een aparte B.V. binnen HZPC Holding, opgericht in 2015. Deze start-up legt zich toe op de ontwikkeling van meetmethoden en –diensten voor partners in de aardappelketen. In de afgelopen jaren heeft Solentum drie producten op de markt gebracht:

SolAntenna
Dit is een elektronische aardappel die tijdens de gehele waardeketen vijf cruciale parameters meet. SolAntenna wordt tussen echte aardappelknollen geplant en geeft tijdens het groeiseizoen indicaties af over de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, CO2, bodemvochtigheid en mechanische schokken. Dezelfde SolAntenna's kunnen op ieder gewenste locatie worden geplaatst in een bewaring of opslag om dezelfde parameters te monitoren en waar nodig bij te sturen. Door de ingebouwde LoRa-technologie zijn de SolAntenna's draadloos en is er ‘real-time’ inzicht in metingen. Er maken inmiddels 325 telers gebruik van SolAntenna.

SolGrader
Dit is de eerste app met real-time informatie voor aardappeltelers en –rooiers. Telers gebruiken veel groeimodellen en vaak gaat het om ingewikkelde berekeningen. De app geeft weer wat het verwachte opbrengst per hectare is, de verdeling in maatcategorie en de hoeveelheid aardappelknollen in deze maatcategorieën. Ook is de app handig voor bedrijven die aardappelen inkopen. Zij kunnen eerder en sneller bepalen of de opbrengst geschikt voor hen is. Inmiddels maken 486 telers gebruik van SolGrader.

SolEye
Voor de verwerkende industrie heeft Solentum SolEye ontwikkeld: een machine die nauwkeurig en consistent de kleur van frites beoordeelt. Deze onafhankelijke, objectieve en kostenefficiënte manier van beoordelen is van groot belang voor de bepaling van de toepassing van de aardappel. Deze techniek wordt ook gebruikt door verpakkers om de homogeniteit van kooktypen te bepalen.
 

Onderzoek Precisielandbouw

HZPC participeert in het onderzoeksprogramma ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’. Het doel van dit programma is om de komende vier jaar met meer dan twintig partners onderzoek te doen op strategische thema’s binnen precisielandbouw, om zo de implementatie van precisielandbouw te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten. Centrale thema’s zijn satellietbeeldengebruik, bodem- en gewas-sensoren, integratie en toepassingen, perceelkarakteristieken opbrengstpotentie, ondersteunende ICT en kennisverspreiding.