Background

Over dit verslag


 

Het Duurzaamheidsverslag van HZPC wordt elke twee jaar gepubliceerd. Voor de totstandkoming van het verslag zijn de GRI G4 richtlijnen gevolgd conform de Core-optie. HZPC heeft het duurzaamheidsverslag niet extern laten verifiëren.

Dit Duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de HZPC-entiteiten binnen HZPC Holding B.V. De financiële data zijn afkomstig uit het financieel jaarverslag van HZPC Holding B.V. 2016/17. De kerngegevens duurzaamheid hebben betrekking op de HZPC-vestigingen in Nederland. De data is aangeleverd door de CSR-werkgroepleden en verantwoordelijken voor de verschillende thema’s.

De gerapporteerde resultaten zijn in veel gevallen kwalitatief benaderd. We hebben in een aantal gevallen nog te weinig meetinstrumenten beschikbaar om kwantatieve data te kunnen publiceren. Meetbaarheid en het kwantificeren van doelen en kpi’s worden belangrijke thema’s voor de komende periode.

Voor vragen over ons Duurzaamheidsverslag of over de activiteiten van HZPC kunt u contact opnemen met: sustainability@hzpc.com
 

    

G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES


 

Visie en strategie

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Woord van de CEO Woord van de CEO
         

    

Organisatieprofiel

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-3 Naam van de organisatie     HZPC Holding B.V.
         
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Wie we zijn

Aardappelen en rassen

Concepten en merken

Producten: HZPC pootaardappelrassen
Concepten en merken: Wow! Colourful Perupa’s®; 58 potatoes; Sunlite®; Woksi®; Fries4All®; Enjoy Life; Briosa; Crisps4All; Annabelle; Colomba; Easy-to-Grow

         
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor     Edisonweg 5, 8501 XG Joure
         
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Wie we zijn Locaties

HZPC-kantoren in 17 landen
Levering met directe en indirecte verkoop (licentieteelt) aan 92 landen

         
G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Wie we zijn Een bijzondere aandeelhoudersstructuur HZPC Holding is een structuurvennootschap met een Executive Board en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.
         
G4-8 Afzetmarkten Kerngegevens 2016/2017

Bedrijf: exportlanden

Onze locaties

         
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Kerngegevens 2016/2017 Financieel en bedrijf
         
G4-10 Totaal aantal medewerkers per contract en geslacht Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

340,1 FTE’s in totaal
Aantal medewerkers met parttime contract: 72%
Aantal medewerkers met fulltime contract: 28%

         
G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Maatschappelijke verantwoordelijkheid Maatschappelijke verantwoordelijkheid
         
G4-12 Toeleveringsketen van de verslag leggende organisatie Wie we zijn Verbondenheid met onze telers We leggen focus op de volgende toeleveranciers: aan HZPC verbonden telers, transporteurs en leveranciers van verpakkingen
         
G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom Wie we zijn Wijziging in managementstructuur In boekjaar 2015/2016 is er een wijziging geweest in de managementstructuur, aansluitend volgde de juridische herstructurering per 1 juli 2016. De directie van HZPC Holland B.V. is de Executive Board van HZPC Holding B.V. geworden.
         
G4-14 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie Strategie voor verduurzaming Strategie voor verduurzaming
         
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft   ILO conventies, Universele Verklaring voor de rechten van de mens, Global Reporting Initiative, GlobalG.A.P., ISO 26000 (STET)
         
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen    

Gerard Backx, CEO van HZPC, is voorzitter Breeders Trust N.V.  (Breeders Trust is een organisatie van tien pootaardappel kweekbedrijven uit D, NL, F en DK)

Overige externe vertegenwoordigingen:

Lid van ESA en Plantum; Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO); Stichting Veldleeuwerik; Carbohydrate Competence Centre; VNO-NCW; Small farmers big deal; Holland Innovative Potato (HIP)

         

    

Reikwijdte en afbakening van het verslag

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-17 Een lijst van alle entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie Jaarverslag 2016/2017 Jaarverslag
         
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Strategie voor verduurzaming Strategie voor verduurzaming
         
G4-19 Materiële onderwerpen Strategie voor verduurzaming Strategie voor verduurzaming
         
G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie Strategie voor verduurzaming Strategie voor verduurzaming
         
G4-21 Afbakening per materieel onderwerp buiten de organisatie Strategie voor verduurzaming Strategie voor verduurzaming
         
G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering van eerder verstrekte informatie Verkleinen negatieve impact productie pootgoed: local for local Local for local
         
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes CSR-organisatie CSR-organisatie
         

    

Relatie met stakeholders

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Relatie met stakeholders Relatie met stakeholder: feedback-tabel
         
G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders Relatie met stakeholders Stakeholderconsulatie
         
G4-26 Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie van contacten per type en groep belanghebbenden Relatie met stakeholders: feedback-tabel Relatie met stakeholders: feedback-tabel
         
G4-27 Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact met stakeholders, onder meer via haar verslaggeving Relatie met stakeholders Relatie met stakeholders: feedback-tabel HZPC luistert naar zijn stakeholders. Feedback uit consultatie 2016 en 2017 wordt meegenomen in de aanscherping van het toekomstig beleid.
         

    

Verslagprofiel

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Over dit verslag Over dit verslag 2016 en 2017. Daar waar de verslagperiode afwijkt of een specifieke periode betreft wordt dit erbij vermeld.
         
G4-29 Datum van het meest recente vorige verslag Over dit verslag Over dit verslag Februari 2016  
         
G4-30 Verslaggeving cyclus Over dit verslag Over dit verslag Tweejaarlijks
         
G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Over dit verslag Over dit verslag Afdeling corporate communicatie via sustainability@hzpc.com
         

    

GRI-inhoudsopgave

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-32 De gekozen ‘in accordance’ optie Over dit verslag Over dit verslag Core
         
G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag Over dit verslag Over dit verslag We richten ons op dit moment op het goed implementeren van ons beleid en het meetbaar maken van voortgang en resultaten.
         

    

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam Jaarverslag 2016/2017 Jaarverslag 2016/2017
         

    

Ethiek en Integriteit

         
    Verslag Link/pagina Toelichting
         
G4-56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties Organisatie en borging van duurzaamheid Organisatie en borging van duurzaamheid
         

    

G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES


 

Optimaliseren transport

(G4 Aspect: Transport)

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Transport is de grootste component in de CO2-footprint van HZPC. We willen de logistiek zo efficiënt mogelijk organiseren zodat het aantal transportbewegingen beperkt blijft. Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed
       
EN30 Significante milieu-impact vanwege het transport van producten voor de organisatie en het vervoer van medewerkers. Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed
       

    

Local for local

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA We willen het aantal transportkilometers beperken. We streven ernaar om zoveel mogelijk lokaal in de behoefte van pootgoed te voorzien in landen waar HZPC pootgoed productie heeft. Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed
       
Interne indicator Aandeel van lokaal geproduceerd pootgoed van de totale pootgoed verkoop in Europese productielanden inclusief Nederland. Local for local
       

    

Telers met een duurzaamheidsplan

(G4 Aspect: Supplier Environmental Assesment)

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Onze stakeholders vinden het belangrijk dat de activiteiten van onze HZPC-telers duurzaam en transparant zijn. We richten ons op verduurzaming van dat deel van de keten in verbondenheid en samenwerking met onze telers. Selecteren telers met een duurzaamheidsplan
       
Interne indicator Aantal telers met een duurzaamheidsprogramma. Selecteren telers met een duurzaamheidsplan
       

    

Investeren in menselijk kapitaal

(G4 Sub-category: arbeidsomstandigheden en fatsoenlijk werk)

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Wij gaan een duurzame relatie aan met onze medewerkers. Goed werkgeverschap betekent voor ons dat we blijvend investeren in menselijk kapitaal: vakmanschap, welzijn en vitaliteit. Wij geloven dat onze medewerkers het verschil maken als het gaat om de verbondenheid van onze klanten en toeleveranciers (telers) met onze organisatie. Investeren in menselijk kapitaal
       
LA1 Totaal aantal nieuwe werknemers en aantal werknemers onderverdeeld in leeftijd, geslacht en regio. Investeren in menselijk kapitaal
       
LA2 Voordelen voor fulltime werknemers die niet gelden voor part time of tijdelijke werknemers, per significante locaties binnen de organisatie   Vaste werknemers (zowel full- als parttime) kunnen certificaten van de vereniging HZPC. Tijdelijke werknemers hebben daartoe niet de mogelijkheid.
       
LA3 Terugkeer in de functie na ouderschapsverlof, per geslacht   100%
       
LA10 Programma’s voor het managen van vaardigheden en leven lang leren die duurzame inzetbaarheid ondersteunt en begeleid naar loopbaan einde  
       
LA11 Percentage werknemers dat regelmatig prestatie- en loopbaanontwikkelingsevaluaties heeft gedurende de rapportage periode   100%. Iedere medewerkers heeft tenminste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek.
       

    

Kinderarbeid

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA HZPC heeft in diverse klimaatzones proefvelden waar nieuwe rassen worden getest aan de hand van lokale omstandigheden. Deze proefvelden zijn ook aanwezig in gebieden waar armoede heerst. Kinderarbeid is in deze gebieden een diep geworteld probleem. Kinderen horen op school zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst, is onze mening. Wij accepteren dan ook geen kinderarbeid op onze proefvelden en bij leveranciers. Voorkomen kinderarbeid
       
HR5 Bedrijfsonderdelen en toeleveranciers met een significant risico voor kinderarbeid incidenten, en de getroffen maatregelen die bijdragen aan het afschaffen van kinderarbeid. Voorkomen kinderarbeid
       

    

Zorgdragen voor genetische bronnen

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Wij streven er naar de genetische diversiteit van het aardappelgewas in stand te houden. Daarmee blijft deze natuurlijke rijkdom ook voor toekomstige generaties beschikbaar. Voor de wereldvoedselvoorziening is genetische diversiteit (verschillen in herkomst) heel belangrijk. Als veredelingsbedrijf moeten we kunnen inspelen op veranderende eisen aan de aardappelteelt en aan veranderende omstandigheden. Zorgdragen voor genetische bronnen
       
Interne indicator Het maken van nieuwe aardappelrassen ten behoud van genetische diversiteit Zorgdragen voor genetische bronnen
       

    

Meer varianten naar meer landen

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA We hebben de ambitie ieder jaar meer mensen wereldwijd te bereiken met onze producten. Op deze manier dragen we bij aan de voedselzekerheid en een gezond en gevarieerd voedselpatroon. We leggen de focus op het toevoegen van nieuwe landen en het verhogen van pootgoedafzet.

Het bereiken van meer mensen

Nieuwe aardappelrassen

       
Interne indicator Het bereiken van meer mensen: exporteren naar meer landen.

Het bereiken van meer mensen

Nieuwe aardappelrassen

       

    

Ontwikkelen gezondere varianten

(G4 Aspect: Supplier Environmental Assesment)

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Wij besteden meer aandacht aan de rol van de aardappel in het voedingspatroon van de consument. In dit kader doen we onderzoek naar smaak, vertering en verschillende gezondheidsaspecten. Bijdragen aan gezonde voeding
       

    

Ontwikkelen nieuwe rassen met hogere opbrengsten tegen lagere impact

(G4 Aspect: Products and Services)

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA Met een breed netwerk aan proefveldlocaties wereldwijd hebben wij de belangrijkste klimaten en teeltcondities in onze ras beproeving opgenomen. Door onderzoek naar de optimale mate van landgebruik, irrigatie en bemesting per ras willen wij de prestaties van onze rassen nog verder verbeteren.

Ontwikkeling duurzame aardappelrassen

Ontwikkeling van aangepaste rassen

       
EN27 Mate van impactmitigatie van milieu-impact van producten Ontwikkeling duurzame aardappelrassen
       

    

Dialoog en transparantie

       
    Link/pagina Toelichting
       
DMA HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Naar al deze stakeholders toe willen we transparant zijn in wat we doen. En dragen we zorg voor het onderhouden van een goede relatie waarin we de dialoog met elkaar aangaan.

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

       

    

Disclaimer & copyright

De inhoud van dit duurzaamheidsverslag is door HZPC Holding B.V. met zorg samengesteld. HZPC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit verslag.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover HZPC geen zeggenschap of controle heeft. HZPC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites van derden of voor links in die websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken behoren toe aan HZPC. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HZPC Holding informatie te verveelvoudigen en/of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze site te framen.