Background
HZPC en CSR

Strategie voor verduurzaming


 

Wereldwijde uitdagingen

De wereldbevolking zal rond 2050 zijn toegenomen tot 9,8 miljard mensen. Voor al deze mensen zal voldoende voedsel beschikbaar moeten zijn. Landbouwgrond is echter beperkt aanwezig. Daarnaast zorgen ziektes onder voedingsgewassen, beperkte productiekennis en inefficiënte verwerking, voor minder opbrengsten of zelfs voedselverspilling. Zoetwater is in veel delen van de wereld schaars. En klimaatverandering zal vanwege extremere omstandigheden de voedselzekerheid aantasten.

Een andere uitdaging is de verdeling van voedsel: obesitas in de westerse wereld (overvoeding) en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Hierbij speelt het gebrek aan voedingsstoffen (nutriënten) in de voeding. Een tekort aan vitamines en bouwstoffen zorgt voor een slechtere gezondheid en vermindert het welzijn van grote groepen mensen.

Met ‘Feeding the world’ zetten we in op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Met een zeer sterk groeiende wereldbevolking wordt de behoefte aan betaalbaar, verantwoord voedsel steeds groter. De aardappel kan hier wereldwijd een belangrijke rol in spelen.
 

Uitdagingen:

     
Impact klimaatverandering en behoud natuurlijke bronnen
 
Genoeg voedsel voor een groeiende wereldbevolking naar 9,8 miljard in 2050*
 
Obesitas versus ondervoeding
 
     

Bijdrage HZPC:

     
Sterke gewassen die zich aanpassen aan uitdagende omstandigheden Verantwoorde voedselproductie Light-concepten
     
Voedselverspilling in de keten Opbrengsten bestaande landbouwgrond Hoge voedingswaarde & superfood-rassen
Minder impact op het milieu  
     

Pijler HZPC CSR-strategie:

     

Zorg voor het milieu

 • Verantwoorde productie van aardappelen
 • Effectief gebruik van zoetwater
 • Efficiënte logistiek
 • Ketenverantwoordelijkheid

Bijdrage aan voedselzekerheid

 • Het voeden van mensen wereldwijd
 • Ontwikkelen van aangepaste rassen
 • Zorg voor genetische bronnen

Sociale impact

 • Gezond etenspatroon
 • Focus op smaak en voedingswaarde

*Bron: Verenigde Naties
 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 ambitieuze Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld onder de noemer: Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn door 193 landen wereldwijd ondertekend. Gezamenlijk wordt zo gewerkt aan onderwerpen als klimaat, gezondheid, welzijn, armoedebestrijding en verantwoorde consumptie en productie.

Met ‘Feeding the world, verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking’ geeft HZPC met name invulling aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

 

Daarnaast levert HZPC een bijdrage aan:

 

‘Global Challenges, dutch solutions’


Lees hier de uitgave over impressies van de wijze waarop in Nederland (o.a. door HZPC) wordt gewerkt aan de realisatie van de SDG’ s van VNO-NCW, MKB-Nederland en Global Compact Netwerk Nederland.
 

De drie pijlers van ons CSR-beleid


Binnen elke pijler zijn doelstellingen en kpi’s tot 2020 geformuleerd. Deze zijn veelal kwalitatief geformuleerd. Dit komt doordat meetbaarheid van een aantal aspecten lastig blijkt. Het is ons streven om in de toekomst meer meetbare, kwantitatieve doelstellingen te formuleren. De voortgang en details binnen de pijlers zijn onder bovengenoemde titels als hoofdstukken binnen deze website terug te vinden. Het fundament onder al onze activiteiten zijn de duurzame relaties die wij hebben met onze medewerkers, telers en kwekers.
 

Relatie met stakeholders

HZPC heeft een relatie met vele verschillende stakeholders. Voor deze stakeholders hebben we elk een andere rol. De rol als werkgever, afnemer of klant, toeleverancier, donateur of producent. Naar al deze stakeholders toe willen we transparant zijn in wat we doen. En dragen we zorg voor het onderhouden van een goede relatie waarin we de dialoog met elkaar aangaan. Dat vinden we zo belangrijk dat we dit als een van onze kernwaarden hebben vastgelegd:

‘We bouwen aan duurzame relaties en nemen
verantwoordelijkheid voor onze activiteiten.’


Onze belangrijkste stakeholders hebben we in kaart gebracht en als volgt gedefinieerd: aangesloten telers, aangesloten kwekers, medewerkers, consumenten, klanten, overheden, (voedings)-wetenschap, leveranciers, maatschappelijke organisaties, certificaathouders, koepelorganisaties. Met hen gaan we in dialoog over onze thema’s en nemen actie op basis van hun feedback.

Feedback-tabel
Stakeholders
Onderwerpen
Toelichting
Acties naar aanleiding van deze dialoog
Aangesloten telers / kwekers Verduurzaming teelt en distributie Door middel van teler- en kwekersbijeenkomsten wordt verduurzaming in de keten op de agenda gezet Organiseren van terugkomsessies in kleine groepen bij telers om impact te delen
Medewerkers Onderzoek naar medewerker tevredenheid, vitaliteit en gezondheid binnen HZPC Deelname aan Great Places to Work® in 2017 Resultaten bespreekbaar maken in de teams

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing CSR-beleid

 • klanten
 • medewerkers
 • toeleveranciers & ketenpartners

Stakeholderconsultatie t.b.v. toetsing onderwerpen CSR-beleid.

In 2015/2016 heeft HZPC een stakeholdersconsultatie gedaan. In 2018 worden belangenorganisaties en telers geconsulteerd.

De input n.a.v. deze consultaties is in 2016/2017 gebruikt om de nieuwe CSR organisatie te vormen en het startpunt om het beleid  aan te scherpen.

Carbohydrate Competence Center (CCC) Het CCC wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Publiek-private samenwerking tussen 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen. Afgerond in 2017. Productontwikkeling (bijvoorbeeld Sunlite en Fries4All concept).
CIP (International Potato Centre) In stand houden genetische diversiteit.  Het CIP levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. In Nederland brengt HZPC dit initiatief onder de aandacht van diverse partijen uit de aardappelsector om te kijken of de link tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en benefit sharing voor het behoud van biodiversiteit, in de toekomst verder kan worden uitgerold.
Experts uit bedrijfsleven, overheid, onderzoek & wetenschap en maatschappelijk middenveld (o.a. Agriterra, Bill & Melinda Gates Foundation, LTO Nederland, IDH, LEI Wageningen). Het voeden van een groeiende stedelijke bevolking. ‘Small farmers big deal’ roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid  en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. We denken mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.

 

Stakeholderconsultatie

We hebben in 2015/2016 diverse stakeholders geïnterviewd: klanten, medewerkers en het management. Aan de hand van een vragenlijst hebben wij hun mening gevraagd over het CSR-beleid van HZPC. Op basis van deze feedback is een materialiteitsanalyse gemaakt. Vervolgens hebben wij ons CSR-beleid en onze CSR–organisatie tegen het licht gehouden. Voor thema’s waar nog te weinig borging binnen de organisatie was, of versnelling noodzakelijk, hebben we werkgroepen opgericht die de komende periode actieplannen zullen ontwikkelen.
 

Onze focus

Voor het inventariseren en selecteren van relevante verslagonderwerpen zijn de GRI-richtlijnen gebruikt. We identificeren belangrijke onderwerpen op gebied van milieu, voedselzekerheid en maatschappij. Deze hebben de grootste impact op onze bedrijfsvoering en hebben de meeste zorg bij stakeholders. Door deze onderwerpen te onderzoeken kunnen we ze prioriteren en ons focussen op de meest materiële onderwerpen. Deze onderwerpen worden in ons beleid en onze programma’s verder uitgewerkt.
 

HZPC Materiality matrix


 

De belangrijkste onderwerpen

 

Milieu:

 • Ontwikkelen van rassen met een hogere opbrengst tegen een lagere impact
 • Telers met een duurzaamheidsprogramma
 • Lokaal voor lokaal (local for local)
 • Optimaliseren van transport
   

Bijdragen aan voedselzekerheid:

 • Ontwikkelen van rassen met een hogere opbrengst tegen een lagere impact
 • Meer rassen naar meer landen
 • Genetische bronnen
   

Sociale impact:

 • Ontwikkelen van gezondere rassen
 • Bouwen van menselijk kapitaal
 • Stakeholder dialoog en transparantie